ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 สอบปลายภาค1/2563
ชุดนักเรียน บริหารงานวิชาการ
05 พ.ย. 63 นำเสนอความคืบหน้าโครงงานคุณธรรม
ตามตารางเรียน บริหารงานบุคคล
30 ต.ค. 63 กิจกรรมวันลอยกระทง
ตามตารางเรียน บริหารงานวิชาการ
22 ต.ค. 63 กิจกรรมวันปิยมหาราช
ตามตารางเรียน บริหารงานวิชาการ
25 ก.ย. 63 ถึง 25 ก.ค. 63 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ตามตารางเรียน บริหารงานบุคคล
10 ก.ย. 63 ถึง 11 ก.ย. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
ชุดนักเรียน บริหารงานวิชาการ
18 ส.ค. 63 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ุชุดนักเรียน บริหารงานวิชาการ
11 ส.ค. 63 วันแม่แห่งชาติ
ชุดนักเรียน บริหารงานวิชาการ
10 ส.ค. 63 ถึง 14 ส.ค. 63 สัปดาห์เยี่ยมบ้าน/ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ตามตารางเรียน บริหารงานบุคคล
07 ส.ค. 63 กิจกรรมวันอาเซียน
ตามตารางเรียน บริหารงานวิชาการ
07 ส.ค. 63 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
ตามตารางเรียน บริหารงานวิชาการ
29 ก.ค. 63 กิจกรรมวันภาษาไทย
ตามตารางเรียน บริหารงานวิชาการ
24 ก.ค. 63 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
ตามตารางเรียน บริหารงานวิชาการ
24 ก.ค. 63 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน(เลือกตั้งประธานนักเรียน)
ตามตารางเรียน บริหารงานบุคคล
19 ก.ค. 63 ประชุมผู้ปกครอง
ชุดสุภาพ บริหารงานบุคคล
03 ก.ค. 63 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
ตามตารางเรียน บริหารงานวิชาการ
01 ก.ค. 63
  • เปิดภาคเรียน 1/2563
  • กิจกรรม Big Cleanning Day
ตามตารางเรียน บริหารงานวิชาการ/บริหารงานทั่วไป