ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
    โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ 6 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระทรวงศึกษาธิการ  โดยได้รับบริจาคที่ดินจำวน 25 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา จากนายบุญหลง
และนางบุญชิน นุ่มประสงค์ มีอาคารทั้งหมด 5 หลัง  อาคารบ้านพักครู 2 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง
 • เปิดทำการสอนเมื่อ 1 พฤษภาคม  2522  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6
 • เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3   ปี พ.ศ. 2534
โทรศัพท์ 0-2447-7614   โทรสาร 0-2447-7614   
E-mail : npsyschool@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/npsyschool                                                           

ผลงานดีเด่น
ปี พ.ศ.2559
 1. รางวัลชมเชยการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ   Zero Waste School สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
 2. โรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปีการศึกษา 2559-2561
ปี พ.ศ.2561
 1. รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จังหวัดนนทบุรี ระดับดี กลุ่ม A โรงเรียนระดับประถมศึกษา
  จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
 2. รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561  ผ่านระดับดี จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. U-School Mentoring AWARD 2017 รางวัลโครงการแบบอย่าง ปี 2560 โครงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
  โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน (ระดับดี) ของเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาภาคกลางตอนบน
 4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับประถมศึกษา โครงการคลองสวย
  น้ำใส ถวายในหลวง กิจกรรม : เสริมสร้างสมรรถนะการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย “3R ประชารัฐ” 
 5. ได้ผ่านตรวจสอบคุณภาพและยกระดับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว
ปี พ.ศ.2562
 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Show case) 
 2. ได้ผ่านตรวจสอบคุณภาพและยกระดับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว
 3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
 4. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562 ผ่านระดับดีเยี่ยม
 5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีพัฒนาการความก้าวหน้าสูงขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 6. ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จังหวัดนนทบุรี ระดับดีเยี่ยม กลุ่ม A โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ตามโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี พ.ศ. 2562
 7. ระดับทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562
 8. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน มีพัฒนาการความก้าวหน้า
 9. ผ่านการประเมินรอบที่สาม “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ปีการศึกษา 2562 – 2566 
 10. “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562 ปีที่ 1 ติดต่อกัน 
 11. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนต้นแบบจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน
ปี พ.ศ.2563
 1. รางวัล U-School Mentoring AWARD 2019 ส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบทางสังคมโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน (ระดับดี)ของเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาภาคกลางตอนบน
 2. รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) กิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา
  “Green & Clean โรงเรียนสีเขียวปีที่ 4” ตามโครงการคลองสวยน้ำใส