คณะผู้บริหาร

นางสุวรรณี ภาษาไทย
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสาวิตรี มั่นธรรม
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ

นางสาวสุนิสา ผดุงรัตน์
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นางสาวอมฤดา พงษ์ศักดิ์
หัวหน้างานการบริหารงานบุคคล

นางสาวกนกพร พันวิไลย
หัวหน้างานการบริหารงานทั่วไป

นางสาวจารุณี คำภาปัตน์
หัวหน้างานบริหารงานกิจการนักเรียน