วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
              เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมการมีส่วนร่วม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม