พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดขององค์กร
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการจัดการความรู้  มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นครู  บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
4. พัฒนาผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ  สู่มาตรฐานสากล
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ดำรงตนบนพื้นฐานของความพอประมาณอย่างมีเหตุผล 
มีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการแสวงหาความรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
2. ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3. ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีความสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
4. ผู้เรียนได้การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยมุ่งเน้นความรู้และทักษะการแข่งขัน
5. บรรยากาศสิ่งแวดล้อม  ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้สะอาด  เอื้อต่อการบริหารและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนให้ดีขึ้น
6. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา