ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนครู
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 3 7 1 1
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 7 9 16 1 1
รวมก่อนประถมศึกษา 11 12 23 2 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 1 10 1 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 7 10 1 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 4 10 1 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 5 10 1 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 4 12 1 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 5 14 1 2
รวมประถมศึกษา 40 26 66 6 12
มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 5 17 1 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 4 9 1 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 6 14 1 2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 25 15 40 3 6
รวมทั้งสิ้น 76 53 129 11 20