ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 3 ได้จัดนิทรรศการ ในหัวข้อเรื่อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 3
ได้จัดนิทรรศการ ในหัวข้อเรื่อง "วัฒนธรรมที่น่าสนใจ" เป็นบูรณาการการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 เช่น การทำงานเป็นทีม การเข้าใจวัฒนธรรมอื่นๆ การคิดวิเคราะห์ข้อมูล และความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำสื่อ นวัตกรรม เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการเรียนการสอนแบบ Active learning. ที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2563,18:13   อ่าน 109 ครั้ง