ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส บุตรดาจักร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2522-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพจน์ อิสรคุปต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2527-2529
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมฤทธิ์ ไทยเนียม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2529-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส บุตรดาจักร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544-2545
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพาภรณ์ กบั่นกลีบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2545-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธินารถ ปสันตา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2548-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายจบทิศ ยศสุพรหม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2549-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายนพรัตน์ จั่นเพ็ชร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551-2554
ชื่อ-นามสกุล : นางวันวิสาข์ ไวย์รุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2554-2558
ชื่อ-นามสกุล : นางศรณี คุปติปัทมกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2554-2558
ชื่อ-นามสกุล : นางขนบภรณ์ แก้วคงคา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559-2563