คณะผู้บริหาร

นางสาวณัฐยา วัฒนาปัญญาชน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุวรรณี ภาษาไทย
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นางสาวสาวิตรี มั่นธรรม
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ

นางสาวอมฤดา พงษ์ศักดิ์
หัวหน้างานการบริหารงานบุคคล

นางสาวกนกพร พันวิไลย
หัวหน้างานการบริหารงานทั่วไป

นางสาวจารุณี คำภาปัตน์
หัวหน้างานบริหารงานกิจการนักเรียน