กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสาวิตรี มั่นธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนารีรัตน์ พรรคมาตย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3