กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสาวิตรี มั่นธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0895138782
อีเมล์ : jubjang_hihi@hotmail.com

นางสาวนารีรัตน์ พรรคมาตย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0887476173