คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสัญชัย ถินน้อย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ คุ้มคร้าม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมปอง แตงสุข
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น ธนจำรัส
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสนธยา ม่วงใหม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายระพี กล่ำศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พระใบฎีกา ชัชวาลย์ โชติธมฺโม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวรรณี ภาษาไทย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน