คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพีรพงษ์ รอดพลับ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : peerapong.npsy@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงญาณสิรี สีทับทิม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : yansiree.npsy@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอริยา ลามแก้ว
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : ariya.npsy@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกิจติกร สุดแปดริ้ว
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : kittikron.npsy@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนินทร์พร อ่วมสืบเชื้อ
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : chaninphon.npsy@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิรินดา จะจ่าง
ตำแหน่ง : ประสานงาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : sirinda.npsy@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธิดารัตน์ อรุณโรจน์
ตำแหน่ง : ประสานงาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : Tidarat.npsy@gmail.com